PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

商品洞察:商品缺货预警

 

一、基本介绍

您可以在「分析」-「报告」-「洞察报告」中查看「商品缺货预警」报告,报告展示当前剩余库存天数不足15天的商品,可以帮助您及时进行对商品进行调货备货、库存管理、设置超卖等策略。

 

对于商品缺货的预测,有赖于商品过去一段时间的销售表现,报告仅展示过去 28 天内商品销量大于 0 的商品,根据商品在过去 28 天的平均售出速度对剩余库存天数进行估算。

若您没有足够多的商品在过去28天内产生销量,则可能会出现「数据量不足,分析暂无数据」的情况。

您可以根据商品名称、商品品牌以及商品的指标数据进行筛选。

报告的数据更新时间是 24 小时,您最新可以查看 24 小时前的数据。

二、字段说明

报告内各个字段的说明如下。

字段 字段说明

商品名称

商品的标题。
商品品牌 商品的商品品牌名称。
SKU 规格 商品的 SKU 规格,如:红 · L。
过去 28 天销量 商品过去 28 天产生的销量合计。若您编辑订单使商品发生减少,则销量可能出现负数。
报告天数

报告天数记录的是已经产生过售卖记录的商品,在过去28天内的被计入报告的天数。(只有在过去28天内产生过销量的商品,才会在报告中显示出来)

  • 如果商品第一次产生售卖是在过去 28 天之前,且商品在过去28天内产生过销量,则商品被纳入分析的天数长达28天。
  • 如果商品第一次产生售卖是在过去 28 天之内,则商品被纳入分析的天数从其发生售卖之日算起。

举例:

今日是2022年10月31号,在报告内,我们能查看到2022年10月30日的最新数据。

商品A在2022年9月1日产生了第一笔订单,在10月15号产生了第二笔订单,则商品从在过去 28 天内都是在报告的分析对象内, 即商品 A 的报告天数是 28 天。商品B在10月15号产生了第一笔订单,则报告天数从10月15计算至今,即商品 B 的报告天数是15天。

剩余库存件数 商品当前在库存中的件数合计。
日均售出件数

商品在过去 28 天每日售出的件数。

计算公式是:日均售出件数 = 过去 28 天销量/ 报告天数

剩余库存天数

根据商品当前库存件数和售出速度预故的剩余可售天数,若天数为负值,则显示为 0,表示商品已经发生紧急缺货,需尽快补充库存或者设置超卖以保证交易正常进行。

计算公式是:剩余库存天数 = 剩余库存件数 / 日均售出件数

 

* 如有SHOPLINE功能使用感受或需求建议,快点击【功能反馈】告诉我们吧!

评论