PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Analytics 分析 Analitik Analitis Phân tích & Báo cáo

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

舍入价格

当您在多个市场中销售产品时,汇率转换可能导致您的产品价格和运费的价格结尾不一致。您可以对产品价格进行舍入,以避免在货币转换过程之后出现价格结尾不一致的情况。转换后的价格会随外汇汇率发生变化,但应用舍入规则可使价格保持稳定。

舍入规则不适用于礼品卡。

您可以启用舍入规则,然后从市场页面预览转换后的价格

您可以针对每个市场中每项产品价格的计算方法查看明细

步骤:

 1. 在 SHOPLINE 后台中,转到设置>市场
 2. 其他市场部分,点击偏好设置
 3. 选择价格舍入复选框。
 4. 点击保存

启用舍入规则后,SHOPLINE 会自动将价格舍入为每种货币最常见的面额表示形式。

假设商品的售价设置为$14.99,美元的舍入规则为1,则商品在前台展示的价格为$15。

 

SHOPLINE 也允许商家自定义部分币种的自定义规则:

 

自定义舍入价格

步骤:

 1. 在 SHOPLINE 后台中,转到设置>市场
 2. 其他市场部分,点击偏好设置
 3. 选择价格舍入复选框。
 4. 点击保存
 5. 选择 自定义,转到自定义设置页面;
 6. 对币种输入完自定义规则;
 7. 点击保存

 

您可以自定义某些币种的舍入规则,规则的输入内容为 0.01~1000;

部分币种系统设置的精度为0,暂时不支持对该币种进行自定义。

评论