PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

体检中心功能介绍

在完成店铺装修后,您将进入投放广告的阶段,其中,Facebook是常见的投放渠道之一,为了广告账户更顺利的开通,在投放广告前网站自检非常重要哦,为此,针对Facebook广告账户,SHOPLINE专门上线了「体检中心」应用协助您自检网站。

 

1. 功能入口:

SHOPLINE 后台「应用」>>「体检中心」

1625732680778.jpg

2.  Facebook 使用须知

 • 体检中心应用为您提供关于如何改进店铺的建议,最终的检查结果仅供参考。
 • 使用前请保证您的店铺已上架商品,并可支持正常运营。
 • 前往Facebook广告开户前,请先检查您的Faceboook Page处于正常运营状态。
 • 点击开始体检后,无需停留等待结果,到完成时间返回查看即可。
 • 店铺的上架商品数和sku数量对检查时长密切关联,如需快速得到体检结果,请调整上架商品数量

3. 具体检查项说明

Facebook 广告开户专项体检共有19项,其中12项通过我们后台算法的服务能力为您检查,7项需要您手动检查是否符合规范标准。详情如下所示:

 1. 设置关于我们页
 2. 设置联系我们页
 3. 设置隐私条款页
 4. 设置退换货政策页
 5. 设置配送政策页
 6. 设置社交媒体图标
 7. 设置付款方式
 8. 杜绝可疑图片
 9. 上架商品数量
 10. 商品分类检查
 11. 商品图片检查

自检项

 1. 统一网站语言
 2. Facebook Page基础信息设置
 3. Facebook Page名称与网店名或域名保持一致
 4. Facebook Page运营检查
 5. 杜绝虚假插件
 6. 正确展示付款方式
 7. 合理设置促销折扣

* 如有SHOPLINE功能使用感受或需求建议,快点击【功能反馈】告诉我们吧!

还有其它问题?提交请求

评论