PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Analytics 分析 Analitik Analitis Phân tích & Báo cáo

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

注册邀请邮件和注册成功邮件通知

SHOPLINE支持您自定义编辑“客户邀请邮件”及“客户注册成功邮件“,帮您更容易触达客户。除此之外,您可以根据店铺营销方案,在邮件模板中自定义加入不同的元素,如可在客户邀请邮件中,编辑“注册即可获得折扣码”,鼓励顾客注册店铺会员,在“客户注册成功邮件”中,可加入折扣码,鼓励顾客进店消费。

1. 设置路径

在后台「设置」>>「通知」>> 「客户」中找到设置“客户邀请邮件”及“客户注册成功邮件“的模板。

2.客户邀请邮件

  针对一些下单未注册的客户以及在结算页留下邮箱信息的弃单客户,SHOPLINE 支持您在客户详情中发送此邮件,以转化客户注册成为会员。

mceclip0.png

  • 邮件模板编辑

点击蓝色字体进入邮件模板自定义界面,左侧为编辑功能界面,右侧为即时预览界面。

编辑功能支持:品牌logo、邮件标题内容、按钮以及邮件落款

1626762992084.jpg

3. 注册成功邮件

针对已经注册成功的客户,SHOPLINE后台支持自动触发后注册成功邮件

mceclip1.png

同上,点击蓝色字体进入邮件模板自定义界面,左侧为编辑功能界面,右侧为即时预览界面。

编辑功能支持:品牌logo、邮件标题内容、按钮以及邮件落款

1626763223740.jpg

 

* 如有SHOPLINE功能使用感受或需求建议,快点击【功能反馈】告诉我们吧!

评论