PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

附加信息设定

SHOPLINE 附加信息可用于对不同国家收集顾客的相关履约信息(如税号、清关代号、身份证号等),帮助您更便捷地处理跨境发货或支付问题。

 

一、设置流程

1、步骤说明

示例:假如您需要对收货地址为「美国」的顾客收集「税号信息」,则需要以下步骤来设置:

        步骤1:在店铺后台【设置->结账】中,确认勾选【附加信息】

WeCom20211129-124727.png

        步骤2:点击【编辑适用国家列表】,确认列表是否已包含「美国」

    1. 若不在适用国家列表,点击新增。完成以下信息后,点击保存。
     • 选择国家:可以通过关键词搜索或者下拉框选择的方式
     • 填写展示的信息:此字段将展示在填写框预占位
     • 选择填写要求:此字段支持必填或者选填
       • WeChatWorkScreenshot_3b0f8d53-7808-4c86-bece-af580aeeecfc.png
    2. 若已在适用国家列表,点击编辑,确认展示的信息以及填写要求。若无误,点击保存。
       • WeCom20211129-124458.png

        步骤3:默认添加的国家为启用状态。

WeCom20211129-152956.png

 

现在,收货地为美国的顾客就可以在付款页面看到附加信息填写框啦~

WeChatWorkScreenshot_6996e807-d90a-46c0-a33e-d96e36a018a6.png

 

二、配置信息介绍

附加信息可以分为两种,一种是SHOPLINE为您提供的默认配置信息,一种是自定义配置信息。

1、默认配置信息

(1)适用国家范围

 • SHOPLINE 对29个国家默认配置了附加信息字段。
 • 支持【阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、喀麦隆、哥伦比亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、埃及、加纳、危地马拉、印度尼西亚、印度、意大利、肯尼亚、韩国、摩洛哥、墨西哥、马来西亚、尼日利亚、巴拿马、秘鲁、菲律宾、巴拉圭、塞内加尔、土耳其、乌拉圭、越南和南非】。

(2)设置注意事项

 1. 若您想在结账流程中收集某个国家的默认配置信息,需要在【设置->结账->附加信息->编辑适用国家列表】中,将对应国家的启用状态设置为开启。
 2. 默认配置信息支持必填or选填设置。
  • 注:若您设置了必填,则会对顾客输入的信息进行校验;选填则不会对顾客输入的信息进行校验。
 3. 若您不小心删除了某个国家的默认配置信息,不要着急:您可以在使用国家列表中,通过【新增】重新找回默认配置的附加信息字段。

2、自定义配置信息

(1)设置注意事项

 1. 您可以自定义任何国家的附加信息。
 2. 自定义配置的附加信息,在顾客填写时不会进行格式校验。
 3. 若自定义配置信息的国家,在系统中有默认配置信息,在您自定义更改时,会有相关提示。
 • WeChatWorkScreenshot_f156c520-a6b8-49ce-9b49-0335c3979924.png

* 如有SHOPLINE功能使用感受或需求建议,快点击【功能反馈】告诉我们吧!

评论