PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

诸葛系统投放偏好设定

在投放偏好设置版块您可进行:

Facebook投放偏好设置

Facebook投放偏好设置,可设置广告投放的ROAS目标,广告受众的地区、年龄、性别定向。

__2022-08-16_18.39.28.png

Google投放偏好设置

Google投放偏好设置可进行「Max CPC Bid Limit」设置。当前投放偏好设置仅限于购物广告(PLA),更多出价策略类型即将上线。

注:投放偏好设置暂不对代投客户开放

__2022-08-16_18.40.56.png

 

* 如有SHOPLINE功能使用感受或需求建议,快点击【功能反馈】告诉我们吧!

还有其它问题?提交请求

评论