PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

诸葛系统发布广告后,如何查看广告贴

使用诸葛系统成功发布广告后,您可通过以下方式查看广告贴:

https://business.facebook.com/content_management/ADS_POSTS?business_id=【BM ID】&global_scope_id=【BM ID】&context_id=【account ID】&context_type=page

请确保您有Facebook个号和BM的权限,补充对应的id,复制链接到浏览器中就可以查看广告贴(需去除【】)

 

* 如有SHOPLINE功能使用感受或需求建议,快点击【功能反馈】告诉我们吧!

评论