PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

Google feed 被过滤,提示“商品不属于feed商品源”

当您上传商品到Google Feed时,即便是上传指定类目的商品,诸葛系统也会读取全站商品,对全站商品进行判断是否符合上传要求。若符合上传要求,就会上传到GMC;若不符合上传要求,就不会上传到GMC。不符合上传要求的商品依然可以在诸葛后台查看到,系统会告知过滤原因。”商品不属于feed商品源“即为被过滤的商品不在您选中的商品类目中,所以不会上传到Google Feed中。__2022-06-06_23.22.11.png

 

* 如有SHOPLINE功能使用感受或需求建议,快点击【功能反馈】告诉我们吧!

还有其它问题?提交请求

评论