PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

本地配送设定指引

支持商家设置本地配送,为本地顾客提供送货服务。选择在哪个地点提供本地配送服务、为哪些区域提供本地配送服务、顾客结算时需要如何展示相关信息,是店铺正式在本地运营前,需要您确定的重要内容。设置好本地配送,本地顾客才能成功完成下单与取货。

 

1. 设置入口

2. 设置步骤

2.1 设置地点

2.2 设置本地配送

 

1. 设置入口

共有两个路径可进入到本地配送设置模块:

第一种:若为新建店铺,可在【首页】>【开店指引】> 【配置物流】或 【设置物流方式】进入

_______16600121356300.png

 

第二种:所有店铺,均可以通过【设置】 >【发货与配送】> 【本地配送】进入

_______16600119924455.png

 

2. 设置步骤

2.1 设置地点

若新建店铺,需先前往地点设置,编辑地点数据。

SHOPLINE为您自动创建了默认地址,为了后续不影响您的店铺业绩,请先行检查修改。

(1) 设置入口:

【设置】> 【发货与配送】> 【本地配送】> 【地点设置】或【设置】> 【地点设置】

_______1660013298672.png

 

(2) 添加/编辑地点

步骤一:点击添加或直接点击需要编辑的地点

_______16600266409552.png

步骤二:编辑相关地点信息

pasted_image_0_1_.png步骤三:点击【确认添加】或【更新保存】

 

 

2.2 编辑本地配送

(1)入口 【设置】> 【发货与配送】> 【本地配送】

(2)编辑本地配送步骤

  • 步骤一:选择对应地点 > 【编辑】

_______16600325855594.png

  • 步骤二:勾选【此地点提供到店取货服务】

pasted_image_0_1_.png

  • 步骤三:填写配送区域信息 

mceclip1.png

注意事项:

1. 一个地点最多支持5个配送区域

2. 一个配送区域中,层级设置最多支持三个价格区间

_______16600480324828.png

3. 邮编匹配规则:

  • 输入信息不能为空 mceclip2.png
  • 同一邮政区域不可有相同邮编
  • 若要包括一组邮政编码,需要在表示范围开始的字符后添加星号(*)如:输入511*,覆盖以511开头的邮编mceclip3.png

(3)添加/删除同地点配送区域

  • 点击【添加配送区域】> 填写相关信息

_______16600343882040.png

  • 支持【删除】操作,详见下图红框位置

pasted_image_0_1_.png

 

2.3 C端展示效果


 

如何联系我们:
SHOPLINE 拥有专业的本地支持团队,为有需求和疑惑的商家提供帮助。您可以通过联系SHOPLINE店铺后台官方网页的实时客服来寻求SHOPLINE的帮助。
*如有SHOPLINE功能使用感受或需求建议,快点击【功能反馈】告诉我们吧!

 


 

还有其它问题?提交请求

评论