PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

3分钟开通你的商店

 

 

点此注册SHOPLINE

 

 

点此登陆SHOPLINE

 

完善店铺基本信息

完成账号注册之后,登录您的SHOPLINE店铺Admin后台,系统会要求您完善店铺信息,分为两个步骤,填写基本信息和填写店铺资料。

 

第1步:填写基本信息

通过填写基本信息简单介绍一下您目前的开店状况,我们将会推荐更适合您的店铺方案,如果还未确定,您也可以选择[跳过]

mceclip3.png

 

问题1.您已经在销售商品了吗?

  • 选择您现在是否已经在销售商品,
  • 如果还没确定,可以选择“还没决定,先试用一下”。

问题2.您准备通过什么方式销售商品?

  • 选择您的销售方式(如果有多个销售方式可以多选)
  • 如果还未确定选择什么方式进行商品销售,可以选择“还不确定”选项。

 

问题3.您每月的销售额是?

  • 选择您目前每月的销售额,

方便SHOPLINE后续推荐更适合您的店铺方案。

 

问题4.您销售的商品类目是?

  • 选择您商店销售商品的品类,
  • 如果未确定,或者在已有品类中未精确定位到您将销售的商品,可以选择“全类目”。

 

第2步:填写店铺资料

完成您所创建店铺的基本设定,轻松运营属于您的店铺。

mceclip4.png

问题 1.你的店铺名称是

填入网店名称,方便多店铺管理和运营人员区分多个店铺

 

问题2.你的网店地址是

填入你的网店地址,建立一个免费的网店地址,建议以品牌名命名,英文和数字为主。一旦设定,免费网址不能更改,可通过第三方服务商购买域名并且绑定与店铺后台,常见的服务商有阿里云、Godaddy。

 

问题3.商品销往的国家地区

选择商品销往的国家地区,后续将无法修改

 

* 如有SHOPLINE功能使用感受或需求建议,快点击【功能反馈】告诉我们吧!

评论