PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Analytics 分析 Analitik Analitis Phân tích & Báo cáo

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

结算货币修改注意事项

结算货币是您的 SHOPLINE 后台内使用的货币。它是您为产品定价所采用的货币。如果更改结算货币,您的商品、营销、支付、物流等各相关设置可能会受到影响。

当店铺首笔订单、含测试订单成立后,将无法修改结算货币,请慎重操作。

mceclip0.png

 

-----------------------以下注意事项和建议主要适用于您已经在推广店铺。----------------------------

修改之前您需要注意:

1、修改过程中店铺会短暂性打烊。

这将很短暂,仅数秒。短暂打烊可以避免修改过程中一旦有用户下单而出现下单问题。

mceclip2.png

 

2、建议修改时打烊店铺并下架营销活动。

这仅适用于您的店铺已经在持续推广,并且已有做支付、物流、营销等设置。当有这些设置时,修改货币后币种变更,但因商品、营销门槛等数值、支付渠道等未调整,会让买家在访问店铺时看到不合理价格、设置而放弃下单或下单失败。

mceclip1.png

 

修改之后您需要检查:

1、商品价格

2、付款设置

3、物流设置

4、营销活动设置

5、店铺打烊/开启状态

 

* 如有SHOPLINE功能使用感受或需求建议,快点击【功能反馈】告诉我们吧!

评论