PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Analytics 分析 Analitik Analitis Phân tích & Báo cáo

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

SHOPLINE套餐介绍

SHOPLINE套餐介绍

您可以在两处查看具体的套餐介绍。

1、SHOPLINE官网

2、商家后台-设置-套餐-购买套餐

 

官网

 

 

商家后台

设置-套餐-购买套餐

mceclip1.png

mceclip2.png

我们当前提供5种月付套餐和3种年付套餐供您选择,您可以根据自己需要选择最合适的套餐!

 

* 如有SHOPLINE功能使用感受或需求建议,快点击【功能反馈】告诉我们吧!

 

评论