PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Analytics 分析 Analitik Analitis Phân tích & Báo cáo

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

客户账号信息和联系方式

您可以根据店铺的实际情况,选择设置客户结算页需要填写的账号信息以及联系方式。

 

客户账号信息

可选择顾客是否需要登入网店进行购物,现阶段有三种选项:

1. 游客或登录客户均可结账:店铺支持会员注册,所有顾客均可购买。

2. 仅游客可结账:店铺只支持游客购买,无需登录。

3. 仅限登录客户结账:店铺只支持会员注册登录后购买。

 

设定方式可参考下方入口: 

mceclip1.png

mceclip3.png

客户联系方式

选择你的客户在结账时以及接受信息更新时使用的联系方式。

1. 客户只能使用邮箱结账:联系信息里仅输入邮箱;

2. 客户可使用手机号或邮箱结账:联系信息可以输入邮箱或者手机号 (需要联系客服申请)

1626686054163.jpg

如果开启了可使用手机号或邮箱结账,客户下单时结算页则会显示:

1626686327633.jpg

注意:结算页只留电话号码的客户,弃单召回邮件无法发送

1626686473012.jpg

 


 

如何联系我们

SHOPLINE 拥有专业的本地支持团队,为有需求和疑惑的商家提供帮助。您可以通过联系 SHOPLINE 店铺后台官方网页的实时客服来寻求 SHOPLINE 的帮助。
*如有 SHOPLINE 功能使用感受或需求建议,快点击【功能反馈】告诉我们吧!

 


 

评论