PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

添加自定义运费方案

步骤一:给运费方案命名

运费名称是顾客在下单时看到的配送方式名称,会在店铺中展示。

运费名称建议可体现可配送国家、运费、运送时效。例:Free Shipping Worldwide (7-15 Days)

步骤二:设置你的运费方案

目前Shopline支持12种组合的计算方式。

例1:设置运费为0的运费方案。

 

 

例2:设置0-10kg 运费为0,10-20kg需要收取10美元运费。

提醒:区间范围遵循“左闭右开”规则, 例:0-5件,代表0≤X<5件

 

更多的区间和计费方式可以由你自由组合!设定好后,记得要点击「更新」按钮哦,上下两个按钮,点击任意一个即可。

 

 

 

步骤三 添加/更新运费方案

 

「添加」运费方案后,页面会跳转至分组方案页面。若不再需要添加其他运费方案,即可直接点击「更新」,保存该区域方案。若想要增加更多的运费方案,则可继续点击「增加运费」,添加其他运费方案。

 

注意:在运费方案点击「更新」后,跳转到分组方案,一定要记得再次点击「更新」哦。

 

* 如有SHOPLINE功能使用感受或需求建议,快点击【功能反馈】告诉我们吧!

还有其它问题?提交请求

评论