PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

LINE-LINE自动回复设定

若您要使用「讯息中心- LINE 1:1讯息功能」,这里请选择「聊天机器人模式」。若您没有要使用「讯息中心- LINE 1:1讯息功能」,请使用「聊天讯息模式」。

*讯息中心- LINE 1:1讯息串接功能请点此连结参考详细设定说明

mceclip64.pngmceclip65.png

设定后回应模式画面

mceclip66.png

以上设定完成时,您可以在 LINE Official Account Manager 的「聊天」页面中查看所有LINE 对话。

mceclip67.pngmceclip68.pngmceclip69.png

 

* 如有SHOPLINE功能使用感受或需求建议,快点击【功能反馈】告诉我们吧!

评论