PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

设计商店页尾(新版)

一、功能简介

为了让顾客有一个良好的观感并且在短时间内了解更多店铺信息,您可以通过「店铺设计」-「页脚推广」以及「店铺设计」-「页脚」这两个部分,放置顾客想知道的店铺信息。部分主题不包含「页脚推广」组件,这些主题分别为:Along、Solid、Edges、Carfit、Cycle、Brooklyn、Barn、Arise、Modern、Seed、Charm,配置时可以直接跳转至页脚入口

二、设置入口

(一)、页脚推广入口

步骤一

设置入口:「在线商店」 > 「店铺设计」 > 「设计」>「页脚推广」

企业微信20230710-203034@2x.png

步骤二

进入页脚推广,我们提供了 1 个组件,即【Site-wide promotion】这个组件,意为“全站推广“,支持最大并排存在 2 个页尾推广组件。您可以通过添加这个组件,放置您的相关资讯、条款,商品链接,订阅,可以通过拖拉组件调整组件的左右排列顺序,下图为左侧为插入图片,右侧为组件原貌。

WechatIMG92.jpg

  • Site-wide promotion意为“全站推广“,是页脚推广的组件。可以上传背景图片,并且建议上传比例为3:1,宽高为960*336的图片,同时组件的标题,正文,按钮文案,按钮配色以及跳转链接可以依据推广用途进行更换。5.png

(二)、页脚入口

步骤一

设置入口:「在线商店」 > 「店铺设计」 > 「设计」>「页脚」

步骤二

进入页脚,我们提供了 7 个组件,分别是【邮件订阅】【社交媒体】【快速导航】【自定义内容】【图片】【联系方式】【图标申明】这 7 个区块,支持最大存在 16 个页尾区块。

您可以点击“添加内容”,放置您的政策条款,相关资讯,商品链接,订阅,店铺或品牌标语,可以通过拖拉组件调整组件的排列顺序。下图左侧为页脚设置入口,右侧为页脚展示。

WechatIMG94.jpg

  • 页脚:可调节配色,布局,邮件订阅,社交媒体图标,和附加内容。具体设置可以自行去对应调整以达到方便顾客了解的目的。

步骤三

编辑完毕,确认无误之后,点选右上角「保存」,您的网站页尾部分即会依您所编辑预览后的样式呈现 。(不同主题之间页脚的配置项略有差异,但总体功能是类似的

注意:请确认你预览的结果跟您所想改变的样式为一致,再做「保存」!

* 如有SHOPLINE功能使用感受或需求建议,快点击【功能反馈】告诉我们吧!

评论