PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Analytics 分析 Analitik Analitis Phân tích & Báo cáo

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

导入商品表格出现 「请求参数错误」提示解决方案

场景介绍

在使用SHOPLINE表格导入时,下载「示例批量导入模板」,并填写完商品信息后,导入后台时出现 「请求参数错误」 提示,导致商品上传失败。这是因为SHOPLINE导出的表格格式为CVS格式,在编辑 Excel 表格之后保存格式出现乱码导致。

mceclip0.png

mceclip1.png

报错截图:

mceclip2.png

解决方案

商品信息之后,选择 「文件 > 另存为 > 保存为 .xls 文件」 ,再导入系统, 预期就可以成功汇入了。 

mceclip3.png

 

mceclip4.png

 

* 如有SHOPLINE功能使用感受或需求建议,快点击【功能反馈】告诉我们吧!

 

评论