PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

MCC(Google Ads 经理帐号)(定义,创建流程,资产授权,常见问题)

这篇文章将围绕MCC,从以下几方面为您做出解答:

 

什么是MCC?

MCC即Google Ads 经理帐号,是一款用来管理多个 Google Ads 帐号或智能广告系列帐号的强大工具。您可以使用经理账号关联多个帐号,以便在同一位置查看这些帐号。

经理帐号非常适合第三方广告客户,如代理机构和专业营销人员,或者管理多个帐号的大型广告客户。

 

如何创建MCC?

Step 1 进入MCC创建页面

通过以下链接进入MCC创建页面,点击「创建经理账号」:https://ads.google.com/intl/zh-CN_cn/home/tools/manager-accounts/

 

Step 2 填写基础信息

填写完您的基础信息后,点击「提交」您的MCC即创建成功。

__2022-06-23_00.38.00.png

 

资产授权

 

 

 

常见问题

 

* 如有SHOPLINE功能使用感受或需求建议,快点击【功能反馈】告诉我们吧!

 

 

还有其它问题?提交请求

评论