PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

会员系统-功能指引目录

 会员系统可以帮助您为店铺建立会员体系,帮助您更好地提升客户留存、提升客户忠诚度和复购率,从而实现长期运营,可持续地建设您的品牌,包含如下能力:

  • 为不同等级会员设置差异化的权益,建立等级体系;
  • 为客户设置不同的积分获取/使用的规则、发放购物金等,促进客户活跃;
  • 为客户设置邀请奖励,实现客户的分享裂变;
  • 提供会员价、礼品卡等特色运营工具,促进客户消费

本篇文章将为您介绍如何使用会员系统、如何通过各个环节的功能来构建属于您的会员运营体系。

 

本文主要包含如下内容:

  1. 会员系统的安装及使用
  2. 搭建会员运营体系
  3. 建设会员品牌氛围
  4. 查看会员相关数据

1. 会员系统的安装及使用

第1种:若您未添加“会员系统”应用,可在「应用」>「应用市场」>「会员系统」进行安装,安装后即可在我的应用中找到“会员系统”。

 

第2种:若您已添加为“我的应用”,可在店铺首页>「应用」>「我的应用」>「会员系统」进入插件后台。

 

2. 搭建会员运营体系

您可以使用如下工具,构建属于您的会员运营体系,通过权益、奖励等吸引客户留存与复购:

 

3. 建设会员品牌氛围

您可以通过如下方式构建具有品牌特色的会员系统,加强消费者对于品牌的认知,有效提升长期忠诚度:

 

4.查看会员相关数据

当会员系统成功运营一段时间后,您可以查看会员相关的数据,以便更好的了解会员系统运营的情况以及为您带来的提升:

 


 

如何联系我们:
SHOPLINE 拥有专业的本地支持团队,为有需求和疑惑的商家提供帮助。您可以通过联系SHOPLINE店铺后台官方网页的实时客服来寻求SHOPLINE的帮助。
*如有SHOPLINE功能使用感受或需求建议,快点击【功能反馈】告诉我们吧!

 


 

还有其它问题?提交请求

评论