PAGES CONTENT

Get Started 开始 Mulai Mulakan Bắt đầu

Migrate to SHOPLINE 迁移到SHOPLINE Pindah ke SHOPLINE Berpindah ke SHOPLINE Đồng bộ dữ liệu về SHOPLINE

Your SHOPLINE account SHOPLINE账户 Akun SHOPLINE Anda Akaun SHOPLINE anda Tài khoản SHOPLINE của bạn

Orders 订单 Pesanan Pesanan Đơn hàng

Products 商品 Produk Produk Sản phẩm

Customer 客户 Pelanggan Pelanggan Khách hàng

Marketing 营销 Marketing Marketing Marketing

Apps 相关应用 Aplikasi Apps Ứng dụng

One page shop 一页商店 One page shop One page shop Cửa hàng một trang

Setting 设置 Pengaturan Tetapan Cài đặt

收取及回复顾客消息

 

在消息工作台,您可以轻松管理网店的站内信息以及第三方社交平台信息(Facebook, Line)。帮助您将不同渠道的消息汇总在消息工作台,一站式管理,提升效率,创造商机。

 

功能入口

mceclip1.png

mceclip3.png

 

页面的最左侧分别代表:站内消息和第三方社交媒体消息。 所有商家默认有站内消息功能,第三方社交媒体消息包括FB 和 line消息,需要提前连接好FB公共主页和Line账号,才会显示和使用该功能。具体连接方法可以参考:

FB连接粉丝专页

Line连接官方账号

* 如有SHOPLINE功能使用感受或需求建议,快点击【功能反馈】告诉我们吧!

评论